ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету від 26.02.2021 № 06
 

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Бишівської сільської ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом Бишівської сільської ради, який утворюється нею на строк її  повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Бишівській сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

1.4. Виконавчий комітет:

- розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, в межах своїх повноважень ухвалює рішення, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території Бишівської сільської ради підприємствами, установами, організаціями, мешканцями;

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного  і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність секторів, відділів та інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Бишівської сільської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому секторів, відділів, інших виконавчих органів сільської ради, а також їх посадових осіб тощо.

1.5. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться не рідше разу на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.6. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського голову або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, сільський голова може вносити пропозицію  на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

1.7. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.8. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету  здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету та/або загальний відділ. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.9. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

1.10. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – перший застуник (застуник) сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.11. Для доповіді та інформації надається до 15 хвилин, для співдоповіді та виступів при обговоренні – до 7 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету на 15 хвилин. Обговорення питань припиняється головуючим.

1.12. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених. Присутні без дозволу головуючого не мають право втручатися в роботу виконавчого комітету.

1.13. На засіданні виконавчого комітету керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету або працівником загального відділу ведеться протокол. Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань. В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету керуючий справами (секретар) виконавчого комітету або загальний відділ складає протокол, який підписує головуючий.

1.14. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис сільського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – першого застуника (заступника) сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Додатки до рішень підписує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, в разі відсутності – сільський голова або перший застуник (застуник) сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.15. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат ради.

2. Члени виконавчого комітету

2.1. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується сільською радою за пропозицією сільського голови. Виконком утворюється у складі сільського голови, першого заступника, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому, а також керівників секторів, відділів та інших виконавчих органів сільської ради, інших осіб. До складу виконкому входять також за посадою секретар сільської ради, старости.

Внесення змін до складу виконкому здійснюється за пропозицією сільського голови рішенням сільської ради.

2.2. Заступники сільського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку обрання їх на вказані посади.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право у процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи є основою організаційного забезпечення виконання власних і делегованих повноважень виконавчого комітету та виконавчих органів сільської ради, одним із основних засобів виконання стратегічного плану розвитку територіальної громади, програми економічного та соціального розвитку, відповідних цільових програм.

3.2.  Плани роботи виконавчого комітету сільської ради розробляються на основі рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови і його заступників, пропозицій членів виконавчого комітету, старост, пропозицій керівників стуктурних підрозіділів сільської ради.

3.3. Заступники сільського голови, члени виконавчого комітету, старости, керівники структурних підрозділів сільської ради подають керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету пропозиції щодо включення в план роботи виконкому сільської ради питань, конкретних заходів з певного напрямку діяльності.

3.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету узагальнює надані пропозиції та готує проект рішення про план роботи виконавчого комітету, який затверджується на засіданні виконавчого комітету сільської ради.

3.5. План роботи виконавчого комітету сільської ради може включати:

- перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету сільської ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;

- перелік проєктів цільових та комплексних програм, а також питання про хід їх виконання;

- перелік заходів у сфері міжнародного співробітництва тощо.

3.6. До плану роботи виконавчого комітету в обов'язковому порядку включаються питання:

- про проєкт програми економічного і соціального розвитку сільської територіальної громади, проєкт бюджету сільської територіальної громади та підсумки їх виконання;

- про роботу виконавчих органів сільської ради;

- про роботу комунальних підприємств, організацій (установ, закладів);

3.7. План роботи виконавчого комітету містить перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.8. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, структурних підрозділів сільської ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян. Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) сільського голови або в ініціативи заступників сільського голови в межах своєї компетенції, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

4.2. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.4. Проекти рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа. У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

4.5. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки (в разі необхідності). До них додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.6. До проектів рішень виконавчого комітету додається пакет документів (за необхідності) із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці. Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу сільського голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

4.7. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу сільського голови, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції  - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету. В порядку денному засідання виконавчого комітету визначаються доповідачі та співдоповідачі (за необхідності) з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який надає їх протягом 10 днів на підпис сільському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження. Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

6.5. Підписані рішення реєструються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.6. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету та/або загальним відділом. Виготовлення витягів з рішень та їх засвідчення здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

6.8. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів здійснюється загальним відділом.

6.9. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або рішенням сесії сільської ради.